Leer en Español

Wayuu

Noumain sulu'upünasü Colombia otta müsia Venezuela. Müshiika 380.460 wayuuinua, na'akajee eesü 197.140 jieyuu. Namüinnua tü sukua'ipakaa jieyuu kojutashaanasü sünainjee shian e'itaain nekiiru'u suchonyuu tü wayuuwaakat suka tü e'irukuukat.

Sünalaain Agenda Propia yala Colombia tü mmakalüirua Aalakat, Maajali, Paaluachon otta Pera, oulakaa müsia Ruaanama’na yala Venezuela, eera süntiraain nama jieyuu wayuu süpüla shi’yaakuajüin nakua’ipa sümaa na’irujutü suchukua tü sülüjüle mma münakat otta nakua’ipa süpüla ayatüin tü wayuuwakat natuma.

Waneesia Oumain, piama aa'ainru'u: Paola wayuu eii

Pasanain sünain Colombia müsia Venezuela, tü mulousukat Paola Vanessa González piamasü shi'ipapa shi'yataain sulu'u suumainkalüirua, si'ipa eejiraain shia sou nakua'ipainjateerü suchonyuu, müsia ayatüinjatüin nourala na kouliwoukana shia. Suchukuakat müsüka shiyaakua nakua'ipa wayuukana alataa makana sulu'u tü sülüjülekat mmakat, namülian wayuu sutuma miaasü müsia tü piamakaa anüliaa.

Eisheje'eraa achukua

Piiraka wayoluja

Sümaa sünüiki tü jieyuu anamiaamaajat, tü majayütnü müsia tepichi Wayuu, tü ayaakuakalüirua shiyoluja tü jamüin namüin tü sulu’ujeein naya wanee mma e’itaana anainrü wanee sülüjüle akatalia Colombia sümaa Venezuela. Sulu’ujee Alakat sümaa Majali, ya’ayaa Wajiira, 45 minutos Paaluachonjee, akumalaasü tü achukuaamaajatka.

E'eraa so'müin

"Ayatüshii kottiraain namaa watuushinuu", Karla

Tepichiinua wayuu ekirajaashi namaa natuushinuu müsia noushinuu tü kasa alatakaa sulu’u woumain. Karla Lucía Uriana González süküjüinjatü suchukua jamüin saa’inrulujut otta tü kasa sülatirakaa Colombia sümaa Venezuela.

Eisheje'eraa achukua